Wykaz dokumentów i rzeczy wymaganych przy przyjęciu do MOS

Do MOS w Ustce przyjmuje się młodzież, uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie intelektualnej i zdrowotnej ( psychicznej i fizycznej), mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazanych wyrokiem sądem za czyny karalne oraz taką, przeciwko której nie toczy się żadne postępowanie sądowe.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA

WYCHOWANKA DO MOS W USTCE

 

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W TRAKCIE PROCESU REKRUTACJI:

1.    Umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do MOS. Podpisany przez oboje rodziców, jeżeli mają oboje władze rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu. (w załączniku do pobrania)

2.    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno -pedagogiczną oraz aktualne badania psychologiczne.

3.    Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen.

4.    Opinia pedagoga, psychologa lub wychowawcy klasy.

5.    Oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka (w tym ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, stałego przyjmowania leków i leczenia psychiatrycznego). (w załączniku do pobrania)

6.    Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień.

7.    Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL.

8.    Aktualny wywiad środowiskowy (w przypadku gdy ustanowiony jest kurator + postanowienie sądu o jego ustanowieniu).

9.    Skierowanie do MOS wystawione przez właściwego starostę (można dostarczyć po otrzymaniu decyzji o przyjęciu).

10.  Oświadczenie dotyczące ewentualnych konfliktów z prawem. (w załączniku do pobrania)

11.  Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.) (aktualne).

12.  Opinia RODK (jeżeli było przeprowadzone badanie).

WYKAZ RZECZY WYMAGANYCH PRZY PRZYJĘCIU

WYCHOWANKA DO MOS W USTCE

 1. Komplet pościeli

 2. Ręczniki

 3. Środki higieny osobistej

 4. Środki czystości

 5. Plecak

 6. Artykuły szkolne

 7. Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego,strój kąpielowy na basen

 

 

PROCEDURY UMIESZCZENIA DZIECKA  

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII

W USTCE

 

Aby umieścić dziecko w naszej placówce należy:

 

 

Skontaktować się z nami. Przekażemy Państwu wszystkie szczegóły i pomożemy w załatwianiu formalności. Udzielimy również wstępnej informacji, czy dziecko może być przyjęte do MOS.

 

 

 

Złożyć wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w miejscu Państwa zamieszkania. Poradnia powinna Państwu udzielić wszelkich informacji i określić jaki jest czas wydania orzeczenia.

 

 

 

Jeżeli posiadają Państwo już orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące dziecko do umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii należy zgłosić się z nim do Starostwa Powiatowego bądź urzędu miasta w miejscu Państwa zamieszkania. Można przekazać w starostwie/urzędzie informację, iż uzgodniliście Państwo przyjęcie dziecka do naszej placówki. Pracownicy starostwa/urzędu będą już prowadzić dalej procedurę związaną ze skierowaniem.

 

 

 

Następnie należy złożyć wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami ( wzory pism oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka) do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce. Będziemy się z Państwem kontaktować i na bieżąco informować o postępach w procesie rekrutacji

 

 

 

Po wydaniu dokumentu (skierowania przez Starostę) ustalimy datę dowiezienia dziecka do MOS. Podamy, jakie dokumenty należy jeszcze dostarczyć do Ośrodka.

 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Katarzyna Kawińska

      poniedziałek  - piątek  8.00 - 15.00

  tel. 507 832 878     

  

Załączniki:

 • Regulamin rekrutacji.docx 
 • Procedury umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.docx 
 • Oświadczenie o stanie zdrowia.docx 
 • Oświadczenie o niekaralności.docx 
 • Wniosek o przyjęcie do MOS.docx